I. کامپاندینگ و زنجیره ارزش آن

1. کاربرد پلیمرها در صنایع تکمیلی

سخنران؛ شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (آقای دکتر دفتری) 

 • میزان ظرفیت و تولید پلیمرها در ایران و جهان و کاربردهای آن
 • میزان عرضه و تقاضای پلیمرهای تولیدی 
 • نیازهای فعلی و آتی صنعت کامپاندینگ به پلیمرها و مواد غیر پلیمری
 • چالش­های موجود و پیشرو و راهکارهای مربوط

2. کامپاند و کامپاندینگ 

سخنران ؛ انجمن کامپاند و مستربچ (آقایان دکتر نازک دست-دکتر احمدی)

 • کامپاند، مستربچ: تعاریف و فرآیندها
 • ظرفیت تولید اسمی و واقعی و وضعیت واحدهای تولیدی 
 • گلوگاه­ها و چالشهای تولید در صنعت مستربچ و کامپاند
 • چشم انداز و مسیر توسعه صنعت 

3.اقتصاد صنعت کامپاندینگ

سخنران ؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی (آقای دکتر متقی)

 • روندهای تولید و مصرف در منطقه و جهان  
 • ارزش محصولات صنعت پتروشیمی و کامپاندینگ در کشور
 • مدل­های همکاری و توسعه 

4.فناوری­های مورد نیاز

سخنران ؛ انجمن کامپاند و مستربچ (اقای دکتر احمدی)

 • فناوری­های مورد استفاده صنعت کامپاند و مستربچ در ایران و جهان 
 • عدم دستررسی به فناوریهای مورد نیاز در تولید مواد اولیه  
 • صنعت کامپاند کشور، نوآور یا دنباله­رو؟

5.انتظارات صنایع تکمیلی -کامپاندینگ 

انجمن کامپاند و مستربچ (آقایان مهندس شایسته - مهندس ذکایی) 

 • از نهادهای تنظیم مقررات 
 • از وزارت نفت و وزات صمت 
 • از شرکت­های پتروشیمی 
 • از سازندگان داخلی و شرکت­های دانش بنیان
 • از دانشگاه­ها، مراکز تحقیقانی و پژوهشگاه­های تخصصی

II. مدل ارزیابی و اعتبارسنجی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

1. بررسی و تحلیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی 

2. مدیریت ارزش و تمرین بهبود آن

III. اجرای طرح‌‌های موفق